Finansal kiralama yoluyla kiralanan binek oto için ödenen kdv’nin indirimi

Sayı : 4.35.17.01-35-02-121

Konu:Finansal kiralama yoluyla kiralanan binek oto için ödenen kdv’nin indirimi

02/12/2010

İlgide kayıtlı dilekçenizde, finansal kiralama ile şirketinize almış olduğunuz binek araçlar için aylık olarak ödenen kira bedellerine ilişkin olarak düzenlenen faturalarda hesaplanan katma değer vergilerinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4 üncü maddesinde, finansal kiralama sözleşmesinin, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğinin, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören sözleşme olduğu; 9 uncu maddesinde de; finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu; ancak taraflarca sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağının kararlaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Kanununun 30/b maddesinde ise; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, finansal kiralama işleminin süre bitiminde malın mülkiyetinin kiracıya geçmesi durumunda, binek otomobillerine ait yüklenilen KDV nin indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme sonunda malın kiralayanda kalması durumunda ise söz konusu işlem bir kiralama hizmeti olarak değerlendirileceğinden, kira tutarları üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

Aidatını ödemeyen Mal Sahibine Nasıl Dava Açılır

 KAT MÜLKİYETİ DAVA AÇMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALI  :

DAVA KONUSU : Davalının bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR  :

1- Davalı, …..  ili,       ilçesi     . mahallesi        sokak   ada, parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın  …  nolu dairesinin malikidir.

2- Davalı …. aydır hissesine  düşen apartman aidatını ödememektedir. Davalının hissesine düşen aylık apartman aidatı …. TL’dir. Kendisine defalarca ihtar yapılmasına rağmen bu parayı ödememiştir.

HUKUKİ SEBEPLER            : Kat Mülkiyeti Kanunu ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER      : Tapu kaydı, bilirkişi raporu, keşif ve yasal her diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının hissesine tekabül eden …  aylık apartman aidatı toplam …. TL nin ödenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Tarih

Ad Soyad

(İMZA)

 

EKLER :

Kiracının Tahliyesi Dilekçe Örneği

Kiracının Çıkarılması Dilekçe Örneği

….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

DAVALI

DAVA KONUSU       : Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR     : 1- Davalı Kiracı …. mülkiyeti kiralayan olarak tarafıma ait ve … ili, …. ilçesi ….. Sokak No: .. ./. .. adresinde bulunan dairede …. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …. (yazı ile) TL kira ödemektedir.

2- Davalı Kiracı …. ile Kiralayan olarak tarafım arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın ….. günleri arasında …. Bankası ….  Şubesindetarafım . adına açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, … yılı ….. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı tarafımca geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda ….. Noterliğince …. tarihli ihtamame çekilmiş “kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemediği taktirde Borçlar Kanununun ilgili maddesi gereğince temerrüde düşmüş sayılacağı ve hakkında tahliye davası açılacağı” ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3- Bu itibarla kiracının ödememiş olduğu …..  TL kira bedelinin tahsili ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : Borçlar Yasası, ilgili sair mevzuat.

 

DELİLLER :…. tarihli kira sözleşmesi, ….  Noterliğince çekilen …..  tarihli ihtarnameler, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan ….. TL’nin tahsiline ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim . …/…/20…

 

Davacı : Ad Soyad

(İMZA)

EK:      1) …  tarihli kira sözleşmesi,

2)         …  tarihli ihtarname.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

…..  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

DAVA: Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR :

1- … ili, …. ilçesi, …cilt, ….. hane, ….. sıra numarasında kayıtlı bulunan ve ….. (ana, baba,kardeş vb.) olan  ………….. tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak kızları  A , B. ve  oğullar C,D  ve murisin eşi E. kalmış olup başkaca da mirasçı bulunmamaktadır.

2- Muristen kalan mallar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri ve mirasçıların hisselerini gösterir veraset ilamı verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER            : Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER      : Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere  göre davamızın kabulü ile, muris’in mirasçılarını, miras payları ile birlikte  gösterir veraset ilamı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

 

Tarih:

Davacılar Ad Soyadlar

(İMZALARI)

 

Ekler:

Nüfus kayıtları.

Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevkifatı Yapılıcakmı?

YENİ DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA KAMU İHALELERİ KAPSAMINDA TAŞIT KİRALAMALARINDAN KDV TEVKİFAT YAPILACAK MIDIR?

GİRİŞ

Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin vergi mevzuatından kaynaklanan bölümünün öğelerinden bir tanesi K.D.V. tevkifatıdır. Katma Değer Vergisi Tevkifatının temel dayanağı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Sorumlusu’ başlıklı 9. maddesidir. Söz konusu maddede aynen: “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.

Bu maddeye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 89, 91, 95, 99 …vs Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca kamu idarelerince muhtelif yapım ve hizmet alım  işlerinin bedeli ödenirken, o bedele ait K.D.V. ‘nin belli oranda tevkifata tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir.

1 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren geçerli KDV tevkifat oranları 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilmiştir(1). Yazımızın konusunu bu genel tebliğ hükümleri doğrultusunda taşıt kiralama ihalelerindeki KDV tevkifatının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği  teşkil edecektir.

1. KDV TevkİfatI Yapmakla Sorumlu Kuruluşlar ve sınır değer

1.1. KDV Tevkifatı Yapmakla Sorumlu kuruluşlar Read more


ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar
istanbul evden eve taşımacılık fantazi iç giyim