istanbul escort şişli escort

Archive for Genel

2012 Yılı İçin Defter Tutma Hadleri

 


VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK  OLAN HAD VE MİKTARLAR

Resmi Gazete No 28154
Resmi Gazete Tarihi 26/12/2011
Kapsam

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 411)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2011 yılı için %10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 

1.700

 

3- İlanın;- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.700-170.000

  

170.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115-  Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

140.000

190.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 

77.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343- En az ceza haddi

 

  – Damga vergisinde  – Diğer vergilerde

                          8,80

 18

MADDE 352-   Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)
  I inci derece usulsüzlükler 

1- Sermaye şirketleri

 

    105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

66

3 – İkinci sınıf tüccarlar 

33

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

4

II nci derece usulsüzlükler                                    

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

58

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

2,30

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

                                                        180

                    88.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

                                          180 

                                          

 

 

 

 

                                       8.800

 

                  88.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 

180

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 

                    4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

660

 

 

130.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 

                      880

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

                       660

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 

                                       1.170

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 

580

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 880.000


MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

15 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı. Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri zorunluluğu getirildi.

7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olmalarına karar verileceklerin ve yeni Türk Ticaret Kanununun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, bunların dışında kalanlar için ise Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına karar verdi.

7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu yayımlandı. Bir iş yerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak. Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor. İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tabi tutulamayacak.

9 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK’i yayımladı.

10 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede 2012 yılı için yeniden değerleme oranını belirleyen VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 419) yayımlandı. Buna göre 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak belirlendi. Bu oran aynı zamanda 2012 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

17 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 66) Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar olan; kamyonet, kamyon, tanker ve çekici, minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları kapsıyor.

İŞKUR, 6 aydan 54 aya kadar sağladığı prim teşviklerinden faydalanmaları için işverenlere çağrıda bulundu. İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, tüm illerde İŞKUR personelinin firma temsilcilerini yerinde ziyaret ederek teşvikleri anlattığını belirterek, şunları söyledi:

”İŞKUR olarak 2015 yılı sonuna kadar işverenlerin yeni işe aldığı işçilerin sigorta primlerini biz ödüyoruz. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerle 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 36 ay, hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay süreyle işveren sigorta primlerini biz ödüyoruz. Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi durumunda bu teşviklere ilave olarak 6 ay daha uzatıyoruz. Bizim amacımız bu teşviklerden yararlanan işveren sayısını artırarak işgücü piyasasına daha fazla işsizimizin kazandırılmalarını sağlamak.”

Bodrum vergi daireleri

İnanılmaz güzellikte birlikte yaşayacağımız baş döndürücü seks deneyimime davetli erkeklerimi sevgiyle selamlarım, ben Turgutreis Escort Inna olarak size zevklerin en güzelini yaşatacak güzellikte bir escort harikası güzeliyim, güzelliğimin nefes kesecek tahrik seviyesinde olduğunu bilmenizi istiyorum, ayrıca buluşmalarımızdaki güzelliğin kalitesinin düşmemesi için siz erkeklerimden tertemiz bir elit beyefendi escort bodrum olarak buluşmalara gelmenizi rica ediyorum, kondomsuz ilişkilere de kapalı olduğumu bilmeniz önemlidir, böylece ağzımızın tadıyla muhteşem güzellikteki seks deneyimi dakikalarımızı birbirimizle geçirebileceğiz. Benimle geçirdiğiniz seksi dakikalarınızın güzelliğini ve estetik hoşluğunu unutamayacaksınız, seksi kollarımda gerçek anlamda muhteşem heyecanlı ve nefeslerinizi kesecek ilişkimizi yaşayacağız.
Büyük ihtimalle en çok ilgi alanınızı durmadan dudaklarımla öpüşmeniz haricinde, bacaklarım ve kalçalarım alacak, göz alıcı güzellikteki bacaklarımı gönlünüzce doyasıya okşayabilecek ve en çok beğendiğiniz yerinden öpebileceksiniz, bodrum escort Inna ile yatakta sevişmeye geçildiğinde yaşanacak estetik güzellikleri ancak beni arayarak buluşmamızla tam olarak kavrayabileceksiniz, böylece birlikte yaşadığımız tarifi zor sevişmemizden elde edebileceğiniz zevkin ne derece büyük bir aşkın tesirini yarattığını ancak kavrayabileceksiniz, muhteşem bacaklarıma yakın bakışınızda pürüzsüz ve ipeksi dokunuşunun bir erkeği tahrik etme gücüne yakından tanıklık etmiş olursunuz. Güzel gözlerime bakarken escort güzelliğinin ne harika bir güzellik olduğunu iliklerinize kadar hissettiğinizi anlayacaksınız, böylece bacaklarımın arasında bulunan en güzel yerime çok sert girişlerinizle, yatağımızda gerçekleşen minik depremler ile bitişe gitmiş olacaksınız.

Bankacılık ve Yüksek Lisans Programı

Bankacılık ve Yüksek Lisans Programı

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi üniversite işbirliklerine hız verdi.

‘Yüz Hatlarım Artık Daha Düz’

Sektörün en iyi bankacılarını yetiştirmek amacıyla 2008 yılında kurulan Yapı Kredi Bankacılık Akademisi üniversite işbirliklerine devam ediyor. Yapı Kredi Bankacılık Akademisi son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yaptığı işbirliğiyle markalandırılmış Bankacılık ve Yüksek Lisans Programı’nı başlattı.

Türk ekonomisinin gelişiminde en önemli adımlardan biri sayılabilecek özel sektör-üniversite işbirlikleri konusunda Yapı Kredi Bankacılık Akademisi kararlı ve kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. Sektörün en iyi bankacılarını yetiştirmek vizyonuyla kurulan Yapı Kredi Bankacılık Akademisi gerçekleştirdiği eğitimlerin yanı sıra 8 üniversite ile de işbirliğine gitti.

Bugüne kadar Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile “çekirdekten bankacı” yetiştirmek için kurumsal işbirliklerini hayata geçiren Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile önemli bir çalışmaya daha imza attı. Bu işbirliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı başlatıldı.

Bu yıl 55 kişi programdan yararlandı

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Direktörü Saynur Önen, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile finans alanındaki markalandırılmış Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı başlattıklarını söyledi. Yönetici sunumları, seminerler ve karma eğitim yöntemleri ile zengin bir program sunulduğu bilgisini veren Saynur Önen, hedeflerinin iş dünyasının bilgi birikimini akademik dünya ile birleştirmek olduğunu belirtti. Yapı Kredi olarak program boyunca öğrencilere staj, burs ve proje çalışmalarında ekip üyesi olmak gibi farklı imkanlar sunduklarının altını çizen Saynur Önen, şu bilgileri verdi: “Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı; bankacılık sektörü çalışanları, bu sektörde kariyer hedefleyen yeni mezunlar ve hatta kariyer yolunu değiştirmeyi hedefleyen farklı sektör çalışanları tarafından tercih ediliyor. Program 2011 -2012 akademik yılının 2. döneminde 55 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni dönem başvuruları ise halen devam ediyor. Katılımcılar arasında bankamız çalışanları olduğu gibi başka banka çalışanları da bulunuyor.”

Öte yandan, bu yılın başında Türkiye’de finans alanındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve bankacılık sektörü ile akademik dünya arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Koç Üniversitesi’nde bir Finans Kürsüsü Profesörlüğü kurduklarını hatırlatan Saynur Önen, burada da uluslararası alanda tanınmış ve kendini ispatlamış bilim insanları tarafından verilen eğitimlerin analizler, olay incelemeleri ve teorik kaynaklarla desteklendiğini kaydetti.

“Çekirdekten bankacı ve kaliteli insan kaynağı yetiştirmek için Türkiye’nin önde gelen tüm üniversiteleri ile çeşitli işbirliklerini hayata geçirdik” diyen Saynur Önen, diğer üniversitelerle olan işbirlikleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bilişim Teknolojileri Uzmanı Eğitimi, Bahçeşehir Üniversitesi ile de Finansta Bilişim Teknolojileri Uygulamaları Eğitimi konusunda işbirliği yaptık. Bunların yanı sıra şube müdürü adaylarımızın katıldığı, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Mini MBA programı, Boğaziçi, Koç, Bahçeşehir, İstanbul Teknik ve Yeditepe üniversiteleriyle işbirliği içerisinde hazırladığımız sertifika programları da düzenliyoruz.”

Reel Sektör Zor Durumda

  • Reel Sektör Zor Durumda
  • EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Reel sektör zor durumdayken borsadaki artışların ne anlama geldiği iyi sorgulanmalıdır” dedi.
  • ‘Yüz Hatlarım Artık Daha Düz’
  • Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, küresel spekülatörlerin Türkiye’ye oluk oluk sıcak para akıttığını ileri sürerek, “Reel sektör zor durumdayken borsadaki artışların ne anlama geldiği iyi sorgulanmalıdır.” dedi. Günün borsayı ve faizi değil, üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmayı konuşma günü olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Reel ekonomide çarklar yeterince hızlı dönmeden, finans sistemindeki balonların oluşturacağı tehlikeler konusunda pahalıya edinilmiş tecrübeler sabittir. Unutulmamalıdır ki reel ekonomi tarafından desteklenmediği durumlarda finans sistemindeki şişkinlikler, patlama riski yüksek balonlara dönüşmektedir. Bunların akıbeti konusunda değerlendirme yapmak için de kahin olmaya gerek yok.” diye konuştu.
  • EBSO Başkanı Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada reel ekonomiyle finans sistemi arasındaki ayrışmanın endişe verici olduğunu söyledi. Bugün Türkiye ekonomisinde, özellikle de üretim, istihdam ve ihracat gibi temel reel büyüklüklerde yaşanan ve yaşanması beklenen olumsuz gelişmeler sebebiyle borsada görülen artışların sevindirici olamadığına dikkat çeken Yorgancılar, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelerden konjonktürel olarak pozitif ayrışma gösterdiğini dile getirdi. Bu sebeple ekim ayının ilk yarısına kadar çoğu faiz Kazancı için kamu borçlanma kağıtları ve bankacılık hisselerine olmak üzere 20 milyar doları aşan sıcak paranın Türkiye’ye girdiğini hatırlatan Yorgancılar, şöyle konuştu: “Bu düzeyde para, Türkiye’ye neden geldi diye sormak gerekiyor. Bunun başlıca nedeni, kamu açıkları ve borçlarının sürdürülebilir nitelikte olması ve bankacılık sisteminin sağlam görünmesidir. Hal böyleyken devlet tahvili faizlerinin hala AB’nin batık ülkeleri düzeyinde olması, Türkiye’yi cazip hale getirmektedir ancak verilen faizlerin hem 2012 hem de 2013 yılı için öngörülen büyüme hızından daha yüksek olması, ayrıca sıcak paranın kurlardaki düşme nedeniyle ilave kur Kazancı da elde edebilmesi söz konusudur. Yabancı spekülatörlere bu yüksek Kazancı toplum olarak genelde hepimiz, özelde de reel sektör ödemektedir.”
  • ‘YATIRIMLAR DESTEKLENMELİ’
  • EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Orta Vadeli Program’da 2013 yılı büyüme hedefinin yüzde 4’e çekildiğini, sanayi üretiminin iç ve dış talep yetersizliği sebebiyle iyice yavaşladığını kaydetti. Enerji maliyetleri, düşük kur ve yüksek finansman maliyetleriyle küresel rekabet gücünün zayıfladığını, bütçe açığını azaltmak için ciddi zamlar ve vergi artışları yapıldığını ifade eden Yorgancılar, “Bunlara yenileri eklenecek gibi görünüyor. Bu gelişmeler, iç talebi daha da yavaşlatacak. Buna küresel talep yavaşlaması ve sıcak paranın oluşturacağı reel kur gerilemesi eklendiğinde, ihracatın büyüme üzerindeki olumlu etkisi de devreden çıkacaktır. Dolayısıyla büyüme daha da yavaşlayacak, işsizlik artacaktır. Böyle bir ortamda vergi gelirleri reel olarak düşecek, harcama artışları kontrol edilmedikçe bütçe açığı da artacaktır. Bütçe açığı artışının sıcak parayı tedirgin etmemesi için ekonomideki yavaşlamaya rağmen vergi artışları gündeme gelecek, maliye politikası daha da sıkılaştırılacaktır.” Yorgancılar, Türkiye’nin finans balonlarının acı sonlarıyla karşılaşmaması için ilave önlemler alınması önerisinde bulundu.


kayseri escort kusadasi escort bodrum escort mugla escort

istanbul evden eve nakliyat