Archive for Genel

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

(18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı R.G.de yayımlanmıştır)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

Dayanak ve tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir. Read more

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

(29.12.2012 tarih ve 28513 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
(29.12.2012 tarih ve 28513 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 8 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Dönemsonu işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1 – Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve örtülü kazanç kapsamında ortaklar cari hesabı, ilişkili kişilerden borçlanmalar ile öz sermaye ilişkisi irdelenmelidir. Gerek bu konu ile ilgili kanunen kabul edilmeyen giderler ve gerekse kasa fazlası ya da ortakların şirkete borçları adatlandırılarak hem faiz gelir kaydedilmeli hem de Kdv hesaplanmalıdır. Gerekiyorsa transfer fiyatlandırması raporu hazırlanmalı.

2 – Kasada bulunan para miktarının işletmenin büyüklüğüne ve iş hacmine uygun miktarda bulunması makuldür.

3 – Kasa sayımı yapılmalı, noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalı ve kayıtlara alınmalıdır.

4 – Bankada yabancı para mevcutsa değerleme işleminin yapılması ve ortaya çıkan kur farkları ilgili hesaplara aktarılmalı.

5 – Aralık ayına ait olup da, ödemesi Ocak ayında olan bir elektrik ya da su faturasının Aralık ayında gelmesi halinde Aralık ayında ilgili gider hesabına yazılarak 381 hesap ile ilişkilendirilir.

6 – Alıcılar ve satıcılarla mutabakat sağlanmalı.

7 – Alınan ve verilen avanslarla ilgili mutabakat sağlanmalı.

8 – Alınan, verilen çekler, alınan, verilen senetlerin mutabakatı yapılmalı.

9 – Şüpheli ve değersiz alacaklar belirlenmeli.

10 – Alacak ve borçlarda reeskont işlemleri uygulanmalı.

11 – Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmeli.

12 – Yıl içinde alınan binek otomobilleri için kıst amortisman uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmeli.

13 – Aralık ayında devreden KDV var ise, kayıtlardaki devreden KDV tutarı ile aralık ayı beyannamesindeki KDV tutarı aynı olmalı.

14 – KDV tahakkuk kaydı yapılmalı.

15 – Dönem içinde 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna yazılan tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır. Bu tutar, kurumlar vergisi tutarını aşamaz.

16 – İşletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi ve fonların (360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı-361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri) vadesinin geçmiş olması ya da işletmenin vergilerini ödemekte güçlük çekmesi halinde vergi borçları 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabına aktarılmalı.

17 – Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve belgeye dayalı giderler 381 Gider Tahakkukları hesabı ile ilişkilendirilmeli.

18 – VUK’ a göre değerleme işlemleri yapılmalı.

19 – Stok sayımında noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalıdır.

20 – Stok sayımı ve değerlemenin yapılmasından sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek, kayıtlara alınmalı.

Kooperatiflerin Defter Kapanış Tasdik Zamanı

Kooperatiflerin defterlerinin kapanış tasdikler ine ilişkin Türmob tarafından aşağıdaki yazı duyurulmuştur.

TÜRMOB UN YAZISI:

Ankara, 30/01/2013

Sayı : 2013/00547

Konu : Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri

YMM ve SMMM Odaları Başkanlıklarına

Birliğimize intikal eden başvurulardan kooperatiflerce tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 89 maddesinde kooperatiflerin tutacağı defterler ve usulleri belirtilmiş olup, sözkonusu madde aşağıdadır.

Madde 89 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kooperatiflerin de tutacağı defterler ve tasdik zamanları diğer Ticari Şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 64 maddesi hükümlerine tabi olup kooperatiflerin Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikleri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu hususun odaların internet sitesi kanalıyla üyelerine duyurulması yararlı olacaktır

Ymm Nail ŞANLI Genel Başkan

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla