Archive for 17 Haziran 2013

Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/48 K.No : 2011/2

Tarih : 07.07.2011

                            •  KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Davacının ihracına dair karaın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu karar yok hükmündedir.

          (1163 s. Koop.K. m.98))

          (6762 s. TTK. m.324)

Taraflar arasındaki üyelikten ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken yasa ve ana sözleşmeye aykırı bir şekilde ihracına karar verildiğini ileri sürerek, ihraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Read more

Yeni Nesil Yazar Kasa

 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilindiği üzene 69 ve 70 seri no’lu Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları(Yazar kasa) kullanmaları mecburiyeti hakkında kanunla ilgili genel tebliğiler ile ; Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir. Buna göre;

1)- Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

2)- Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015 tarihine kadar satılabilecektir.

3)- Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Mali hafızası dolanlar hemen yeni nesil cihaz geçmek zorundadırlar.

4) – 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

5)- 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullananlar 01/07/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

6) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

(II)   SAYILI TABLO

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

I – Resmi işlerle ilgili kağıtlar  :

A) Resmi daireler arasında ki kullanılan kağıtlar  :

1. Resmi daireler arasında ki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlar bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri,

2.   Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret,özet ve tercümeler,

3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.

4. Türkiye atom enerjisi proğramının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. devamı Read more

Vergi ve harç tarifelerinin tespiti

Vergi ve harç tarifelerinin tespiti :

MADDE 96   A) (6487 s.k’nun 16.mad. ile değiştirilen fıkra. Geç: 19.5.2013 Yür: 11.06.2013) “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.”(*)

___________________________________________

(*) Madde 96/A  (6487 sk ile değiştirilmeden önceki şekli.Yür:1.7.1981-18.5.2013 tarihleri arası) “ A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen aşağıda yazılı vergi harçlarının tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

1. Akaryakıt Tüketim Vergisi (3074 Nolu Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunuyla kaldırılmıştır.)

2. Kaynak Suları Harcı,

3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,

4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,

5. Kayıt ve Suret Harcı,

6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar, (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı.)

7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,

8. Sağlık Belgesi Harcı,

9. (2589 sayılı Kanunun 2’inci maddesiyle eklenen bent) Bina İnşaat Harcı.

Eksik tespit edilen gümrük vergisi ve gider kaydı özelgesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-6-144

15/11/2011

Konu : Geçmiş yıllara ilişkin eksik tespit edilen gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farklarının hangi dönemde gider kaydedileceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin satışları üzerinden imzalanan sözleşme gereği royalti bedeli ödediği belirtilerek, Gümrük Kanununun 27 nci maddesi uyarınca satış koşulu gereği satıcıya doğrudan veya dolaylı olarak ödenecek royalti bedelinin, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenmesi gerekmesine rağmen sehven gümrük kıymetine dahil edilmemesi nedeniyle, geçmiş dönemlere ilişkin  gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farkı hesaplanarak Gümrük İdaresi nezdinde yapılan düzeltme işlemleri sonucunda  tahakkuk edip 2011 özel hesap döneminde ve takip eden dönemlerde ödenen gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi tutarlarının ilgili oldukları dönemin gideri olarak mı yoksa tahakkuk edip ödendiği hesap döneminin gideri olarak mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur. Read more